Luigi Scotto, Gilberto Idonea

Luigi Scotto, Gilberto Idonea